$('#KX').find('a').attr('href', url_Path); $('#KX').find('a').text(urlName5); $('#KX').parent().parent().addClass('act-header'); $('#SPBS').find('a').attr('href', url_Path); $('#SPBS').find('a').text(urlName4); $('#SPBS').parent().parent().addClass('act-header'); $('#TGLT').find('a').attr('href', url_Path); $('#TGLT').find('a').text(urlName1); $('#TGLT').parent().parent().addClass('act-header'); $('#aniuNav').addClass('active').siblings().removeClass('active');
大连大专学校
湖南豆腐培训
银川农业学校
厨师业余培训班
徐州彩妆培训
美发学校要多少钱
体育学校初二
红谷滩培训
阿什福德学校
西安翠华培训
铁路学校本科
威海美工培训
出口退税办税员培训
$('#KX').find('a').attr('href', url_Path); $('#KX').find('a').text(urlName5); $('#KX').parent().parent().addClass('act-header'); $('#SPBS').find('a').attr('href', url_Path); $('#SPBS').find('a').text(urlName4); $('#SPBS').parent().parent().addClass('act-header'); $('#TGLT').find('a').attr('href', url_Path); $('#TGLT').find('a').text(urlName1); $('#TGLT').parent().parent().addClass('act-header'); $('#aniuNav').addClass('active').siblings().removeClass('active');